Pirol

Oriolus oriolus

Pirol (Oriolus oriolus)
Pirol (Oriolus oriolus)