Goldammer

Emberiza citrinella

Start->Sperlingsvögel->Ammern

Goldammer (Emberiza citrinella)
Goldammer (Emberiza citrinella)